40-042 Katowice
ul.Wita Stwosza
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Członkowie wspierający SITP 2015 r.Lp.

Nazwa firmy

adres

 

WWW

1

TOTAL PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Opolska 8
41-214 Sosnowiec

www.total.pl

2

JURKPOL-FP Sp. z o.o.

Ul. Rewolucjonistów 6
43-607 Jaworzno

www.jurkpol.pl

3

MERCOR S.A.

Ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

www.mercor.com.pl

4

HYBRYD Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

www.hybryd.com.pl

5

HILTI POLAND Sp. z o.o.

Ul. Puławska 491
02-844 Warszawa

www.hilti.pl 

6

NOMA 2 Sp. z o.o.

Ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice 

www.noma2.com.pl

7

ASSA ABLOY MERCOR Doors Sp. z o.o.

Ul. Arkońska 6, bud. A2,
80-387 Gdańsk

www.mercordoors.com

8

„PROMAT-TOP” Sp. z o.o.

Ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

www.promattop.pl

9

KW PSP Katowice

Ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

www.kwpsp.katowice.gov.pl

10 FIRECONTROL  S.C.  Wolica 43
 62-872 Godziesze Małe
 www.firecontrol.pl
11 Biuro Centrum  Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29
40-085  Katowice
 www.biurocentrum.com.pl
12 SMAY ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
www.smay.pl
13 FLAKT BOVENT SP. z o.o Panattoni Park Pruszków II
Ul. Południowa 2, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.flaktwoods.pl


Regulamin Członków Wspierających SITP

§ 1
1. Członkami wspierającymi SITP mogą być osoby prawne (zakłady pracy, instytucje, szkoły, uczelnie itp.), których działalność lub zainteresowania związane są z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz SITP i zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd Główny SITP.
2. Zakres praw i obowiązków Członka zbiorowego określa niniejszy regulamin.

§ 2
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu głównego SITP na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kierownictwo zakładu, zaopiniowanej przez właściwy terenowo Oddział SITP.
2. Decyzje Prezydium o przyjęciu lub skreśleniu członków wspierających akceptuje Zarząd Główny.
3. Organizacyjna przynależność członka wspierającego do Oddziału SITP wynika z terytorialnego położenia siedziby prawnej członka. Firmy o zasięgu działania ogólnopolskim lub z terenów, gdzie nie działa żaden Oddział SITP mogą przynależeć bezpośrednio do Zarządu Głównego SITP.
4. Ewidencję członków wspierających prowadzi Biuro Zarządu Głównego SITP oraz właściwe Oddziały.
5. Członka wspierającego reprezentuje w stowarzyszeniu przedstawiciel kierownictwa, wskazany w deklaracji.
6. Członkowie wspierający, ani ich przedstawiciele nie posiadają biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 3
FORMY POMOCY NAUKOWO-TECHNICZNEJ ŚWIADZONE CZŁONKOM WSPIERAJĄCYM PRZEZ SITP
SITP zapewnia członkom wspierającym pomoc naukowo-techniczną według zasad organizacyjnych i finansowych przyjętych w działalności SITP, a szczególnie poprzez:.
1. Współdziałanie i pomoc w organizacji imprez mających na celu popularyzację osiągnięć technicznych w ochronie przeciwpożarowej oraz działalności firmy.
2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej dla pracowników firmy.
3. Świadczenie poradnictwa technicznego.
4. Informowanie o działalności SITP oraz organizowanych imprezach.
5. Zamieszczanie w wydawnictwach stowarzyszeniowych informacji o działalności członków wspierających.
6. Udział w ocenie opracowań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez firmy - członków wspierających.

§ 4
UPRAWNIENIA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO
Członek wspierający ma prawo do:
1. przedstawiania władzom SITP swoich postulatów,
2. udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu (Delegatów) Oddziału lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów SITP,
3. korzystania z ulg w opłatach za świadczenia SITP w zakresie określonym przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny,
4. odznaczenia odznaką honorową SITP, zgodnie z jej regulaminem.

§ 5
OBOWIĄZKI CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Do obowiązków członka wspierającego SITP należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu SITP i niniejszego regulaminu,
2. aktywny udział w realizacjistatutowych celów stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej, której wartość minimalna jest ustalana corocznie przez Zarząd Główny SITP.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego,
b) skreślenia na podstawie uchwały Prezydium, w związku z utratą osobowości prawnej, zaleganiem z opłatą składki członkowskiej za okres jednego roku lub zmianą profilu działalności.
2. Wniosek o skreślenie z ewidencji członka wspierającego zgłasza Zarząd Oddziału do Zarządu Głównego.
3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na podstawie § 11 punkt 3 oraz § 15 i § 18 statutu SITP.