40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Członkowie wspierający SITP 2017 r.

Lp

Nazwa firmy

Adres firmy

E-mail
i strona www

1

 KW PSP Katowice

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

www.kwpsp.katowice.gov.pl

2

 ASSA ABLOY Mercor Door
 Sp. z o.o.

ul. Arkońska 6, bud. A2
80-387 Gdańsk

http://www.assaabloy.com.pl/

3

 Biuro Centrum Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085  Katowice

www.biurocentrum.com.pl

4

 Firecontrol s.c.

Wolica 43
62-872 Godziesze Małe

http://www.firecontrol.pl/

5

 Flakt Bovent Sp. z o.o.

ul. Południowa 2,
Ołtarzew 05-850
Ożarów Mazowiecki

http://www.flaktwoods.pl/

6

 HYBRYD Spółka z o.o.

ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

http://hybryd.com.pl/

 7

 JURKPOL-FP Sp. z o.o.

 ul. Rewolucjonistów 6
43-607  Jaworzno

 http://www.jurkpol.pl/

8

 MERCOR S.A.

ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

http://www.mercor.com.pl/

9

 NOMA 2 Spółka z o.o.

ul. Plebiscytowa 36 
40-041 Katowice

http://www.systemy.noma2.pl/

10

 PULSAR

Siedlec 150
32-744 Łapczyca

 https://www.pulsar.pl/

11

 PROMAT-TOP Spółka z o.o.

ul. Przecławska 8 
03-879 Warszawa

http://www.promattop.pl/

12

 Smay Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków

http://www.smay.pl/

13

 TOTAL PROJEKT Sp.z o.o.

ul. Opolska 8
41-214 Sosnowiec

http://www.total.pl/

14

 FRAPOL Sp.z o.o.

ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków

http://www.frapol.com.pl/Regulamin Członków Wspierających SITP

§ 1
1. Członkami wspierającymi SITP mogą być osoby prawne (zakłady pracy, instytucje, szkoły, uczelnie itp.), których działalność lub zainteresowania związane są z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz SITP i zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd Główny SITP.
2. Zakres praw i obowiązków Członka zbiorowego określa niniejszy regulamin.

§ 2
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu głównego SITP na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kierownictwo zakładu, zaopiniowanej przez właściwy terenowo Oddział SITP.
2. Decyzje Prezydium o przyjęciu lub skreśleniu członków wspierających akceptuje Zarząd Główny.
3. Organizacyjna przynależność członka wspierającego do Oddziału SITP wynika z terytorialnego położenia siedziby prawnej członka. Firmy o zasięgu działania ogólnopolskim lub z terenów, gdzie nie działa żaden Oddział SITP mogą przynależeć bezpośrednio do Zarządu Głównego SITP.
4. Ewidencję członków wspierających prowadzi Biuro Zarządu Głównego SITP oraz właściwe Oddziały.
5. Członka wspierającego reprezentuje w stowarzyszeniu przedstawiciel kierownictwa, wskazany w deklaracji.
6. Członkowie wspierający, ani ich przedstawiciele nie posiadają biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 3
FORMY POMOCY NAUKOWO-TECHNICZNEJ ŚWIADZONE CZŁONKOM WSPIERAJĄCYM PRZEZ SITP
SITP zapewnia członkom wspierającym pomoc naukowo-techniczną według zasad organizacyjnych i finansowych przyjętych w działalności SITP, a szczególnie poprzez:.
1. Współdziałanie i pomoc w organizacji imprez mających na celu popularyzację osiągnięć technicznych w ochronie przeciwpożarowej oraz działalności firmy.
2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej dla pracowników firmy.
3. Świadczenie poradnictwa technicznego.
4. Informowanie o działalności SITP oraz organizowanych imprezach.
5. Zamieszczanie w wydawnictwach stowarzyszeniowych informacji o działalności członków wspierających.
6. Udział w ocenie opracowań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez firmy - członków wspierających.

§ 4
UPRAWNIENIA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO
Członek wspierający ma prawo do:
1. przedstawiania władzom SITP swoich postulatów,
2. udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu (Delegatów) Oddziału lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów SITP,
3. korzystania z ulg w opłatach za świadczenia SITP w zakresie określonym przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny,
4. odznaczenia odznaką honorową SITP, zgodnie z jej regulaminem.

§ 5
OBOWIĄZKI CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Do obowiązków członka wspierającego SITP należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu SITP i niniejszego regulaminu,
2. aktywny udział w realizacjistatutowych celów stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej, której wartość minimalna jest ustalana corocznie przez Zarząd Główny SITP.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego,
b) skreślenia na podstawie uchwały Prezydium, w związku z utratą osobowości prawnej, zaleganiem z opłatą składki członkowskiej za okres jednego roku lub zmianą profilu działalności.
2. Wniosek o skreślenie z ewidencji członka wspierającego zgłasza Zarząd Oddziału do Zarządu Głównego.
3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na podstawie § 11 punkt 3 oraz § 15 i § 18 statutu SITP.