Członkowie wspierający SITP 2024 r.

LpNazwa firmyAdres firmyE-mail
i strona www
1KW PSP Katowiceul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice
www.kwpsp.katowice.gov.pl
2ASSA ABLOY Mercor Door 
Sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, bud. A2 
80-387 Gdańsk
http://www.assaabloy.com.pl/
3Biuro Centrum Sp. z o.o.ul. Mickiewicza 29 
40-085  Katowice
www.biurocentrum.com.pl
4Biuro Techniczno – Handlowe 
PRO-MAC Maciej Sałasiński
ul. Bema 55
91-492 Łódź
http://www.promac.com.pl/
5Flakt Bovent Sp. z o.o. ul. Południowa 2, 
Ołtarzew 05-850 
Ożarów Mazowiecki
http://www.flaktwoods.pl/
6FRAPOL Sp.z o.o. ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
http://www.frapol.com.pl/
7JURKPOL-FP Sp. z o.o.ul. Rewolucjonistów 6
43-607  Jaworzno
http://www.jurkpol.pl/
8
MERCOR S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
http://www.mercor.com.pl/
9MNOMA 2 Spółka z o.o.ul. Plebiscytowa 36 
40-041 Katowice
 http://www.systemy.noma2.pl/
10PROMAT-TOP Spółka z o.o.ul. Przecławska 8 
03-879 Warszawa
http://www.promattop.pl/
11Smay Sp. z o.o.Podłęże 678
32-003 Podłęże
http://www.smay.eu/

Regulamin Członków Wspierających SITP

§ 1
1. Członkami wspierającymi SITP mogą być osoby prawne (zakłady pracy, instytucje, szkoły, uczelnie itp.), których działalność lub zainteresowania związane są z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz SITP i zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd Główny SITP.
2. Zakres praw i obowiązków Członka zbiorowego określa niniejszy regulamin.

§ 2
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu głównego SITP na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kierownictwo zakładu, zaopiniowanej przez właściwy terenowo Oddział SITP.
2. Decyzje Prezydium o przyjęciu lub skreśleniu członków wspierających akceptuje Zarząd Główny.
3. Organizacyjna przynależność członka wspierającego do Oddziału SITP wynika z terytorialnego położenia siedziby prawnej członka. Firmy o zasięgu działania ogólnopolskim lub z terenów, gdzie nie działa żaden Oddział SITP mogą przynależeć bezpośrednio do Zarządu Głównego SITP.
4. Ewidencję członków wspierających prowadzi Biuro Zarządu Głównego SITP oraz właściwe Oddziały.
5. Członka wspierającego reprezentuje w stowarzyszeniu przedstawiciel kierownictwa, wskazany w deklaracji.
6. Członkowie wspierający, ani ich przedstawiciele nie posiadają biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 3
FORMY POMOCY NAUKOWO-TECHNICZNEJ ŚWIADZONE CZŁONKOM WSPIERAJĄCYM PRZEZ SITP
SITP zapewnia członkom wspierającym pomoc naukowo-techniczną według zasad organizacyjnych i finansowych przyjętych w działalności SITP, a szczególnie poprzez:.
1. Współdziałanie i pomoc w organizacji imprez mających na celu popularyzację osiągnięć technicznych w ochronie przeciwpożarowej oraz działalności firmy.
2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej dla pracowników firmy.
3. Świadczenie poradnictwa technicznego.
4. Informowanie o działalności SITP oraz organizowanych imprezach.
5. Zamieszczanie w wydawnictwach stowarzyszeniowych informacji o działalności członków wspierających.
6. Udział w ocenie opracowań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez firmy – członków wspierających.

§ 4
UPRAWNIENIA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO
Członek wspierający ma prawo do:
1. przedstawiania władzom SITP swoich postulatów,
2. udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu (Delegatów) Oddziału lub Walnym Zgromadzeniu Delegatów SITP,
3. korzystania z ulg w opłatach za świadczenia SITP w zakresie określonym przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny,
4. odznaczenia odznaką honorową SITP, zgodnie z jej regulaminem.

§ 5
OBOWIĄZKI CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Do obowiązków członka wspierającego SITP należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu SITP i niniejszego regulaminu,
2. aktywny udział w realizacjistatutowych celów stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej, której wartość minimalna jest ustalana corocznie przez Zarząd Główny SITP.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego,
b) skreślenia na podstawie uchwały Prezydium, w związku z utratą osobowości prawnej, zaleganiem z opłatą składki członkowskiej za okres jednego roku lub zmianą profilu działalności.
2. Wniosek o skreślenie z ewidencji członka wspierającego zgłasza Zarząd Oddziału do Zarządu Głównego.
3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na podstawie § 11 punkt 3 oraz § 15 i § 18 statutu SITP.

Projekt i wykonanie