„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2013”
2013-04-15

W dniach od 21 do 24 marca 2013r. odbyło się kolejne międzynarodowe Seminarium dla rzeczoznawców „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2013”.

Tradycyjnie, wzorem kilku ubiegłych lat, miejscem obrad była sala im. J. Piłsudskiego w gościnnym Hotelu BELVEDERE.

Program podzielony został na pięć zasadniczych sesji tematycznych, w trakcie których omawiano następującą problematykę:

– zagrożenia pożarowe – czy to wirtualny problem,

– inżynieria pożarowa w teorii i w praktyce,

– jak skutecznie promować inżynierię pożarową,

– empiryczne metody weryfikacji rozwiązań opartych na inżynierii pożarowej,

– studium przypadku: symulacje przebiegu pożaru hali magazynowej.

Wysoki poziom merytoryczny zapewnili prelegenci z Polski, Niemiec, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Seminarium otwarte zostało przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Jeremiego Szczygłowskiego. Przybyłych uczestników przywitał Prezes Zarządu Oddziału SITP w Katowicach Mariusz Karolczyk.

(…a za oknami nieprzerwanie padał śnieg …)

Pierwszą sesję tematyczną rozpoczął Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP w Warszawie – Paweł Janik.

W swoim wystąpieniu przedstawił statystykę pożarów w czterech grupach obiektów: handlowo – usługowych, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych oraz magazynowych. Powyższy wybór  obejmował pożary, o których informują media w kontekście ich wielkości, wysokich strat pożarowych i występującego  zagrożenia życia ludzi. Uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowych grupach obiektów, to również obszar zainteresowania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Omawiane kwestie odporności ogniowej elementów  konstrukcyjnych, podziału na strefy pożarowe, prawidłowości zaprojektowania i utrzymania urządzeń przeciwpożarowych i przestrzegania procedur bezpieczeństwa oparte zostały na wynikach analiz popożarowych z lat 2010 – 2012.   

Następnie Wojciech Nawara – z KW PSP w Katowicach przedstawił analizę poważnej awarii przemysłowej, która miała miejsce w składzie gazów technicznych w południowej Polsce w 2012 roku. W sposób wnikliwy opisał przebieg, skutki oraz przypuszczalną przyczynę wystąpienia awarii. Zwrócił  uwagę na zagrożenia stwarzane przez palne gazy w tym LPG oraz przedstawił aspekty prawne dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. W podsumowaniu przedstawił kilka tez, celem wyciągnięcia indywidualnych wniosków przez uczestników konferencji.

W dalszej części Dariusz Buła – z KW PSP we Wrocławiu omówił pożar jaki miał miejsce w lipcu 2012 r. w zakładzie papierniczym. Przedstawiony referat zawierał dużo istotnych informacji dotyczących przyczyn rozprzestrzeniania się pożaru. Można było  zobaczyć jakie znaczenie dla wielkości oraz skutków pożaru mają instalacje oraz brak sprawności technicznej niektórych urządzeń przeciwpożarowych.

Po krótkiej przerwie drugą sesję tematyczną rozpoczął Michael Strömgren ze Szwedzkiego Instytutu Badań Technicznych SP omawiając tematykę inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szwecji oraz innych krajach Europy. Podzielił się bogatym doświadczeniem zdobytym zarówno w Szwecji jak również na arenie międzynarodowej.

W kolejnym wystąpieniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kierunkami rozwoju inżynierii pożarowej w Londynie przedstawionymi przez Matthew Ryana – przedstawiciela Grupy ds. inżynierii pożarowej Londyńskiej Straży Pożarnej.

Po przerwie na lunch głos zabrał kolejny z zaproszonych gości zagranicznych Martin Engel – przedstawiciel Biura rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w Berlinie. Swój referat poświęcił omówieniu warunków ochrony przeciwpożarowej w centrach logistycznych w Niemczech, na podstawie magazynów wysokiego składowania o konstrukcji drewnianej oraz składowania  materiałów niebezpiecznych w budynkach logistycznych na lotniskach. W swoim wystąpieniu zawarł ciekawe aspektów zarówno z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i ekologii.

Kolejny głos zabrał Piotr Smardz z Wrocławskiego Oddziału SITP. Przedstawił on praktyczne możliwości wykorzystania Eurokodów, czyli europejskich norm projektowania konstrukcji do analizy odporności ogniowej konstrukcji stalowych w obiektach o niewielkim obciążeniu ogniowym. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt, że dodatkowy nakład pracy na etapie projektowym będzie uzasadniony jedynie w przypadku obiektów, dla których potencjalne oszczędności dzięki racjonalizacji zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcyjnych będą znacząco większe od kosztów wymaganych analiz.

Pierwsze dwie sesje zakończone zostały dyskusją, po której uczestnicy mogli chwilę zebrać siły potrzebne do udziału w kolacji regionalnej.

Merytoryczną część seminarium w drugim dniu, rozpoczęła sesja III  „Jak skutecznie promować inżynierię pożarową”. W sesji tej uczestnicy mogli wysłuchać Dyrektora Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego – Dariusza Wróblewskiego, który omówił wybrane osiągnięcia CNBOP-PIB w kontekście tworzenia nowej dyscypliny naukowej jaką jest inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Następnie Ryszard Siata – viceprezes Zarządu Oddziału SITP w Katowicach, syntetycznie podsumował przypadające XXX-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności Oddziału Katowickiego, w tym głównie w zakresie naukowo-technicznym.

Kolejne wystąpienie pozostało również w klimacie jubileuszowym. Dariusz Ratajczak –  członek Rady Redakcyjnej „Ochrony Przeciwpożarowej” przybliżył historię kwartalnika obchodzącego jubileusz X-lecia.

            Kolejnym tematem był wykład Piotra Tofiło z SGSP Warszawa – dokonaniom i planowanym przedsięwzięciom Polskiego Oddziału Stowarzyszenia SFPE (The Society of Fire Protection Engineers), czyli najprężniejszego i najbardziej aktywnego Stowarzyszenia Inżynierów Ochrony Przeciwpożarowej, działającego w Stanach Zjednoczonych od 1950 r.

            Sesję IV rozpoczął wykład przygotowany przez Piotra Smardza oraz Janusza Paliszka z Wrocławskiego Oddziału SITP, w trakcie którego przedstawione zostały sposoby przeprowadzania prób przy użyciu gorącego dymu w dwóch obiektach handlowych – istniejącym i nowowybudowanym. Próby takie stanowią w obecnej chwili najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą przyjęte założenia projektowe, wykonanie oraz skuteczność systemów oddymiania na etapie sprawdzającym bądź też odbiorowym. Niewątpliwie mogą być wykorzystywane jako narzędzie inżynierskie analizy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Damian Saleta – Doktorant Politechniki Częstochowskiej oraz Izabela Tekielak – SITP Katowice przygotowali i przedstawili analizę rozwoju pożaru lokalu mieszkalnego w skali rzeczywistej. Jak zaznaczyli autorzy, przedstawiona analiza z uwagi na obszerność i złożoność poruszanych zagadnień z całą pewnością nie wyczerpała całości problemów badawczych. Wskazali oni na potrzebę dokonywania  większej ilości analiz modelu rozwoju pożaru w odniesieniu do warunków rzeczywistych.

 Sesja V to studium przypadku – symulacje przebiegu pożaru hali magazynowej. Wszystkie trzy referaty w tej części tworzyły całość zagadnienia. Na wstępie omówione zostały przez Mariana Skaźnika – przedstawiciela SITP Katowice założenia  projektowe.  Dane do projektu przed konferencją otrzymali i pochylili się nad nimi niezależnie i bez wzajemnych konsultacji przedstawiciele firm PROTECT z Warszawyoraz INBEPO z Wrocławia. Analizy i wnioski z symulacji przedstawili oni uczestnikom w wystąpieniu. Spowodowało to burzliwą dyskusję, która zakończyła merytoryczną część seminarium.

Na zakończenie, w niezwykle zimowej scenerii, głębokim śniegu oraz przy kilkunasto- stopniowym mozie, uczestnicy seminarium mieli okazję zaczerpnąć rześkiego  powietrza w trakcie kuligu, który przemierzał przez Tatrzański Park Narodowy i zakończył się w urokliwym i gościnnym Małym Cichym. Dźwięki góralskiej muzyki, ciepło góralskiej watry oraz przysmaki regionalnej kuchni sprzyjały kontynuowaniu dyskusji. 

Projekt i wykonanie