W dniu 7 czerwca br. w podziemiach kopalni Guido w Zabrzu na poziomie -320m, SITP Oddział Śląski, przy dużym zaangażowaniu Kolegów z koła przy KW PSP, oraz z KM PSP w Zabrzu, zorganizował kolejną Karczmę Piwną. Podczas wspólnego biesiadowania przyjęto i ochrzczono nowo przyjętych członków SITP, oraz zapewniono możliwość udziału w wielu konkursach i zabawach integracyjnych z nagrodami. Przyjazną atmosferę i dobrą zabawę zapewniała kapela przy Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK Chwałowice, umilając spożywanie lokalnie warzonego „złotego trunku”.

Był to wspaniały czas do spotkania Członków Oddziału Śląsk. Dziękujemy obecnym i zapraszamy za rok!
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Zarządu SITP Oddział Śląski
Artur Dela

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowało w dniach 19 do 20 czerwca 2023 r. w Ustroniu kolejną konferencję szkoleniową:

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle i Energetyce – Wisła 2023”

Organizatorami byli:

  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski

Konferencja przeznaczona była dla wszystkich osób zajmujących się problemami ochrony przeciwpożarowej w obszarze przemysłu i energetyki, zwłaszcza dla pracowników tych dziedzin gospodarki, jak i projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem konferencji było doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej.

Poniżej umieszczone są materiały z konferencji szkoleniowej:

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta Z-ca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP, bryg. mgr inż. Karol Mojski Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom KGPSP

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Krzysztof Kunecki SchrackSeconet Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Artur Kidoń LV Project Group Sp. z o.o.

mgr inż. Monika Hyjek Ekspert Stowarzyszenia NIZO

Jakub Dalek Siemens Sp. z o.o.

dr inż. Grzegorz Krajewski Instytut Techniki Budowlanej

Mateusz Chmurczyk „MERCOR” S.A.

ppłk w st. spocz. mgr inż. Julian Wiatr Redaktor Naczelny Miesięcznika Elektro-Info

Bartosz Adamczyk Małkowski-Martech S.A.

inż. Artur Block Helukabel Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Janusz Januszewski RWE Polska

Robert Zapała NEURON Sp. z o.o. Sp. k.

dr hab. inż. Dorota Brzezińska prof. Politechniki Łódzkiej

Wacław KozubalCerbex Sp. z o.o.

dr inż. Jarosław Wiater Politechnika Białostocka

mgr inż. Małgorzata Sawczuk TR INŻYNIER Małgorzata Sawczuk; SITP oddział Stołeczny

Krzysztof Marchlewski POLON-ALFA S.A.

mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

bryg. mgr inż. Paweł Walaszek Z-ca Naczelnika Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP Katowice

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Koło SITP Śląsk Centrum i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zorganizowali konferencję szkoleniową dla członków Oddziału SITP na terenie TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH, poświęconej tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w przemyśle.   

Podczas spotkania prelegenci omówili następujące zagadnienia charakterystyki zakładu, zagadnień ochrony przeciwpożarowej związanych z zakwalifikowaniem browaru do Zakładu Zwiększonego Ryzyka, stosowanych w zakładzie zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Przedstawiciel firmy PROMAT omówił temat „Rewitalizacji obiektów zabytkowych przemysłowych do obowiązujących przepisów. Podczas spotkania wykonano również próbę instalacji zraszczowej.

W spotkaniu uczestniczyło 45 osób z kół Oddziału SITP Katowice. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zwiedzania browaru. 

W związku z upływem 25 lat od pierwszego, organizowanego następnie w kolejnych latach cyklicznie przez katowicki Oddział SITP, zakopiańskiego seminarium dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych organizatorzy pierwszych spotkań: kol. Marian Skaźnik, Adam Biczycki i Ryszard Siata, wystąpili z inicjatywą zorganizowania „Srebrnego Seminarium” o charakterze wspomnieniowym. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu skierowano do około 100 osób uczestniczących w pierwszych seminariach w latach 1998-2003, kiedy to cały program merytoryczny był realizowany tylko w jednym obiekcie – w „PENSJONACIE „POD GIEWONTEM” w Zakopanem. Blisko 70 osób odpowiedziało pozytywnie i wzięło udział w „Srebrnym Seminarium”. Oprócz dużej grupy rzeczoznawców, zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniu przyjęli liczni przedstawiciele firm, które od pierwszych seminariów wzbogacały ich program. W szczególności reprezentowane były takie firmy, jak: Polon-Alfa S. A., Mercor S. A., Noma2 Sp. z o. o., Gras, Promat TOP Sp. z o. o.

Jednocześnie zaproszenia do wzięcia udziału w tym wydarzeniu przyjęli między innymi: prezes SITP Krzysztof Dąbrowski, były prezes SITP Bronisław Skaźnik, byli prezesi Śląskiego Oddziału SITP Józef Szczotka i Mariusz Karolczyk, obecny prezes Artur Dela, a także były komendant wojewódzki PSP w Katowicach gen. Janusz Skulich i były wieloletni dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KGPSP kol. Dariusz Ratajczak.

Spotkanie rozpoczęło się 14 marca br. uroczystą kolacją „rozpoznawczą”, którą tradycyjnie uświetnił znany już wieloletnim uczestnikom naszych zakopiańskich seminariów zespół góralski JONTKI z Żywca. Kapela spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Kolejny dzień, tj. 15 marca, miał już charakter bardziej formalny i seminaryjny. Uczestników spotkania powitał ówczesny prezes Oddziału SITP kol. Marian Skaźnik. Po przedstawieniu celu i programu uczczono minutą ciszy pamięć tych kolegów, którzy odeszli w ciągu ostatnich 25 lat, a wcześniej brali udział w naszych seminariach. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, odnosząc się bardzo pozytywnie do idei spotkania, nie szczędząc przy tym ciepłych słów pod adresem organizatorów.

W pierwszej sesji w części merytorycznej kol. Marian Skaźnik przypomniał genezę spotkań w „PENSJONACIE POD GIEWONTEM”, a także przybliżył działania, jakie podejmowano wówczas w celu pozyskania najlepszych prelegentów z KGPSP, CNBOP, ITB, SGSP, jak również prelegentów z zagranicy. Przedstawił także przyczyny, dla których kameralne spotkania „POD GIEWONTEM” w późniejszych latach, z uwagi na zwiększającą się frekwencję, musiały być przenoszone do coraz większych sal audytoryjnych – w Ośrodku Wojskowym „GRONIK”, do hotelu „BELVEDERE”, a od kilku lat do hotelu „KASPROWY MERCURE”. Jako jeden z największych sukcesów inicjatywy sprzed 25 lat kol. Marian uznał międzynarodowy charakter tych spotkań, które są dzisiaj zaliczane do najważniejszych imprez merytorycznych Stowarzyszenia, corocznie z udziałem ok. 300 osób. Jednocześnie bardzo wysoko ocenił rolę zakopiańskich seminariów w integracji całego, szeroko rozumianego środowiska rzeczoznawców i firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej, co znalazło potwierdzenie w materiale filmowym profesjonalnie przygotowanym przez kol. Adama Biczyckiego i Norberta Bartkowiaka. Na zakończenie swojego wystąpienia oddzielne słowa podziękowania kol. Marian skierował pod adresem gospodarza obiektu kol. Zbigniewa Wnuka za pomoc logistyczną w organizacji spotkania.

Drugą sesję rozpoczęła kol. Dorota Brzezińska, ówczesny członek katowickiego Oddziału SITP, która podsumowała wpływ „zakopiańskich seminariów” na wdrażanie w polskich przepisach metod inżynierskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kolejny prelegent – kol. Marek Podgórski – dokonał krytycznej oceny zmian wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w sposobie ich egzekwowaniu w ostatnim ćwierćwieczu.

Po tych wystąpieniach miała miejsce gorąca dyskusja, w której głos zabrali m. in. Dariusz Ratajczak, Bronisław Skaźnik, Janusz Skulich, Krzysztof Krempeć, Józef Seweryn.

Dyskusja była kontynuowana zarówno po przerwie obiadowej, jak i w dalszej części spotkania, a nawet podczas pożegnalnego śniadania w dniu 16 marca br.

Podsumowując efekty przedmiotowego spotkania można skromnie uznać, że osiągnięto zakładane cele. Najbardziej wymowne były jednak bardzo liczne podziękowania i słowa uznania kierowane przez uczestników pod adresem organizatorów, a także prawie jednomyślny wniosek, aby tego typu spotkania były także kontynuowane w przyszłości.

W imieniu organizatorów „Srebrnego Seminarium”, jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, a jednocześnie życzymy, aby wyłonił się zespół organizacyjny kolejnego okolicznościowego seminarium w Zakopanem.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Śląski
organizuje w dniach od 12 do 14 marca 2023 r. w Zakopanem kolejną międzynarodową konferencję szkoleniową
„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023”


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach zorganizowało w dniach 12-14 marca 2023 r. międzynarodową konferencję szkoleniową „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2023”
Przybyłych uczestników przywitał Prezes Zarządu Oddziału SITP Śląski – Artur Dela oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – nadbryg. Jacek Kleszczewski, który dokonał oficjalnego otwarcia Konferencji.
Patronat nad Konferencją objął Wojewoda Śląski.
Miejscem wykładów oraz prezentacji zaproszonych firm był HOTEL MERCURE KASPROWY ZAKOPANE.
Konferencja była kontynuacją cyklicznych, wiosennych spotkań organizowanych w Zakopanem i adresowana jest przede wszystkim do projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm zainteresowanych tą problematyką.
Do prelekcji zaproszono ekspertów z szeroko pojętej dziedziny ochrony przeciwpożarowej w tym zajmujących się alternatywnymi źródłami energii. Reprezentanci Republiki czeskiej  przedstawili wymagania przepisów przeciwpożarowych i techniczno – budowlanych na terenie Republiki Czeskiej.

Prelegent z Królestwa Belgii przedstawił doświadczenia praktyczne z akcji gaśniczych pożarów baterii samochodów elektrycznych.  
W konferencji uczestniczyło prawie 300 osób oraz 21 wystawców.
Merytoryczne zagadnienia seminarium zostały podzielone na IV sesje. Każda sesja tematyczna zakończona była ciekawą dyskusją, w trakcie której uczestnicy mogli odnieść się do tematów przygotowanych przez zaproszonych prelegentów.
Organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnej edycji zaplanowanej na rok 2024.

Link do materiałów z konferencji http://sitp.katowice.pl/zakopane2023/

W dniu 23 listopada w Clubie Garage w Katowicach Zarząd SITP Oddział Śląski w Katowicach, po raz kolejny zorganizował spotkanie o charakterze integracyjno – sportowym dla członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczyło ok 80 osób. W trakcie spotkania odbył się turniej kręglarski o Puchar Prezesa, któremu towarzyszyła zacięta rywalizacja sportowa. Na zakończenie zwycięzcy zawodów otrzymali puchary i nagrody. Gratulujemy zwycięzcom!

Koło SITP Częstochowa w dniu 18 listopada 2022 r. zorganizowało w siedzibie NOT w Częstochowie Seminarium naukowe obejmujące 2 tematy:
temat 1 . Fotowoltaika – projektowanie , montaż instalacji , najczęściej popełniane błędy,
temat 2. Nowoczesne systemy gaśnicze dla miejsc postojowych oraz ładowania samochodów i wózków elektrycznych.
Prelegentami tematów byli dr. inż. Paweł Czaja – pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej i mgr inż. Piotr Mirecki – GRAS.
W Seminarium brali udział członkowie SITP, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawiciele firm budowlanych i instalacyjnych, projektanci oraz zaproszeni goście.

Koło SITP Legnica w dniach 30.09-02.10.2022 r. zorganizowało kolejną już XXII edycję Warsztatów Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Zieleniec’2022.
W warsztatach brali udział projektanci, strażacy, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i inne osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową z wielu regionów Polski. Tematyka tegorocznych warsztatów jak zwykle była zróżnicowana, od kwestii formalnych jak ocena zgodności i dopuszczanie wyrobów do obrotu do technicznych zagadnień związanych z zabezpieczeniem konstrukcji stalowych czy ochroną przeciwpożarową tuneli drogowych. Poruszone były również zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dotyczącymi stosowania drewna w budownictwie. Omówione zostały również praktyczne kwestie w zakresie spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowych na podstawie analiz różnych przypadków.
Wśród prelegentów będziemy mieli okazję gościć wybitnych specjalistów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.
Swoją wiedzą z uczestnikami podzielili się:
• Zmiany regulacji prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – stan obecny i perspektywy – st. bryg. Ernest Ziębaczewski, KG PSP
• Wybrane aspekty stosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej – zagadnienia praktyczne – st. bryg. Rafał Szczypta, KG PSP
• Drewno w budownictwie – nowe wyzwania bezpieczeństwa pożarowego – Wojciech Węgrzyński, ITB
• Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych – trwałość i skuteczność farb ogniochronnych – Piotr Turkowski, ITB
• Ocena wyrobów dziś i jutro – Grzegorz Mroczko, CNBOP
• Zabezpieczenie przeciwpożarowe tuneli drogowych – st. bryg. Rafał Lik, KW PSP we Wrocławiu
W trakcie Warsztatów zaprezentowały się również Firmy oferujące produkty i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W dniu 24 października 2022 r. na kręgielni „PINK Bowling & Club Ruda Śląska” w obiekcie Centrum Handlowo – Rozrywkowym PLAZA w Rudzie Śląskiej, po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie o charakterze integracyjno – sportowym dla członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym zaproszeni koledzy, reprezentujący Koła: Katowice, Bytom, Częstochowa. W trakcie spotkania odbył się turniej bowlingu, któremu towarzyszyła zacięta rywalizacja sportowa. Na zakończenie zwycięzcy zawodów otrzymali puchary i nagrody.

Informujemy, że Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zapraszają na IV Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe i Forum Wystawców, które odbędzie się w dniach 24 i 25 października 2022 r. stacjonarnie w Warszawskim Domu Technika oraz „on-line” na platformie VMS. Informacje w sprawie Seminarium zamieszczane są na stronie internetowej www.sitp.home.pl. Szczegółowe informacje o Seminarium Szkoleniowym znajdują się na platformie seminaryjnej SITP www.seminarium.sitp.org.pl. 

Bezpośredni link do strony: https://22-2.sem.sitp.org.pl

Projekt i wykonanie