40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

KONFERENCJA MAJOWA W KATOWICACH

24 maja 2013r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Zarząd Oddziału w Katowicach, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach, zorganizowało konferencję Szkoleniową „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W PRAKTYCE – MGLISTA RZECZYWISTOŚĆ A JAKA PRZYSZŁOŚĆ ?”

Miejscem spotkania tradycyjnie było audytorium w budynku Biura Centrum w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29.

Tegoroczną konferencję, zdominowała tematyka praktycznego podejścia do ochrony przeciwpożarowej, która w ocenie organizatorów powinna pozwolić widzieć przyszłość w „lepszych barwach”. Konferencja została skierowana do wszystkich osób odpowiedzialnych za administrowanie budynkami oraz utrzymanie ich we właściwym stanie, a przede wszystkim do zarządców i administratorów nieruchomości, na których spoczywa obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów i przygotowania budynku do kontroli; pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zarówno działów technicznych jak i administracyjnych, którzy zajmują się przeprowadzaniem oraz udokumentowaniem przeglądów; właścicieli obiektów budowlanych, którzy ostatecznie odpowiadają za stan budynków i ich prawidłową eksploatację.

Pierwszą sesję tematyczną rozpoczął Sławomir Zając z Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP w Warszawie. W swoim wystąpieniu przedstawił statystykę pożarów w pięciu grupach obiektów: mieszkalnych wielorodzinnych, handlowo – usługowych, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych oraz magazynowych. Powyższy wybór  obejmował pożary, o których informują media w kontekście ich wielkości, wysokich strat pożarowych i występującego  zagrożenia życia ludzi. Uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej w przedmiotowych grupach obiektów, to również obszar zainteresowania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Omawiane kwestie odporności ogniowej elementów  konstrukcyjnych, podziału na strefy pożarowe, prawidłowości zaprojektowania i utrzymania urządzeń przeciwpożarowych oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa oparte zostały na wynikach analiz popożarowych z lat 2010 – 2012.   

Następnie Wojciech Nawara z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przedstawił analizę poważnej awarii przemysłowej, która miała miejsce w składzie gazów technicznych w południowej Polsce w 2012 roku. W sposób wnikliwy pokazał przebieg, skutki oraz przypuszczalną przyczynę wystąpienia awarii. Zwrócił  uwagę na zagrożenia stwarzane przez palne gazy w tym gaz płynny propan-butan oraz przedstawił aspekty prawne dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. W podsumowaniu przedstawił kilka tez, celem wyciągnięcia indywidualnych wniosków przez uczestników konferencji.

Kolejny głos zabrał Piotr Smardz z Wrocławskiego Oddziału SITP. Przedstawił on metodologię przeprowadzenia prób przy użyciu gorącego dymu na podstawie nowo wybudowanego obiektu usługowo-handlowego. Próby Hot Smoke Tests stają się coraz bardziej powszechną metodą sprawdzania poprawności funkcjonowania systemów oddymiania w istniejących bądź nowo wybudowanych obiektach. Ze względu na swoją specyfikę stanowią doskonałą i w obecnej chwili, najbardziej zbliżoną do rzeczywistości (w sensie zjawisk towarzyszącym pożarom) metodę weryfikującą przyjęte założenia projektowe, wykonanie oraz skuteczność systemów oddymiania na etapie sprawdzającym bądź też odbiorowym.

W przerwie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszą ofertą przedstawicieli firm zajmujących się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, prezentujących swoje wyroby na stoiskach wystawowych zlokalizowanych w hallu przed salą konferencyjną. Była to również okazja na krótkie spotkania, rozmowy kuluarowe oraz czas na lunch.

Drugą część konferencji rozpoczął Patrycjusz Fudała – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Prelegent swój wykład poświęcił omówieniu nowych wytycznych realizacji monitoringu pożarowego, które są efektem pracy zespołu ekspertów i zostały już wdrożone do użytku. Zwrócił uwagę, że system monitoringu pożarowego to bez wątpienia jeden z głównych elementów składowych systemu automatycznego powiadamiania o pożarze, jednakże do tej pory zapomniany i realizowany nie zawsze w sposób właściwy.

Jako ostatni głos zabrał Adam Biczycki - członek Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Pożarnictwa, Oddział Katowice. Wykładowca postanowił zamiast kolejnego referatu wskazującego modelowy sposób realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej przygotować studium przypadków wybranych losowo pięciu obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Wybrał kilka budynków użyteczności publicznej, o różnej funkcji i różnym okresie eksploatacji oraz przedstawił ich warunki ochrony przeciwpożarowej. Zdecydowana większość kontroli prowadzonych przez PSP ujawnia permanentne mniej lub bardziej rażące uchybienia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Nie odbiega od prawdy przywoływana z przekąsem sentencja – obiekt jest najlepiej zabezpieczony tylko przez krótki czas po odbiorze przez straż pożarną, kolejne lata eksploatacji to już tylko równia pochyła…

W powszechnej opinii uczestników, Konferencja stanowiła świetną okazję do poszerzenia praktycznego zakresu wiedzy, zapoznania się z opiniami doświadczonych autorytetów, a w ożywionej dyskusji dała możliwość bezpośredniego wyjaśnienia szeregu wątpliwości.