40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

 

Relacja z II Konferencji 
„Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników - Koło Śląsk Centrum w dniu 5 czerwca 2012 r. zorganizowało Konferencję Szkoleniową – „Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego”.
Patronat honorowy nad konferencją objął Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Marek Rączka oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach – dr inż. Piotr Litwa.
Była to druga konferencja szkoleniowa zorganizowana przez strażaków dla górników. Uczestników konferencji oraz zaproszonych gości przywitał kol. Andrzej Małysiak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.
Otwarcia konferencji dokonali: Pan Wojciech Magiera - Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Pani Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska, st.bryg. Jeremi Szczygłowski - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz kol. Mariusz Karolczyk - Prezes Oddziału SITP w Katowicach.
Konferencja skierowana była do przedstawicieli kierownictwa i dozoru podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pionów wentylacji, górniczego, energomechanicznego oraz służb bhp.
Istotnym założeniem było zapoznanie uczestników z zasadami walki z pożarami podziemnymi w warunkach zagrożenia wybuchowego oraz omówienie sposobu zabezpieczeń przeciwpożarowych wyrobisk podziemnych.
Zasadniczym celem konferencji było wskazanie, jak wiele elementów ma wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo i w rezultacie może decydować o zdrowiu i życiu ludzi.
Tematy wygłoszonych referatów:
- Przepisy dotyczące zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach na powierzchni kopalni – mł.bryg. mgr inż. Wojciech Nawara – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
- Przyczyny powstawania pożarów w czasie prac pożarowo niebezpiecznych w obiektach przemysłowych – mł.bryg. mgr inż. Andrzej Bąk – biegły sadowy z zakresu pożarnictwa – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach,
- System monitorowania ciśnienia FAMAC RSPC – doświadczenia eksploatacyjne - Tomasz Hartwig – Polskie Centrum Techniki Górniczej GRUPA FAMUR,
- Możliwości identyfikacji zagrożeń powstałych wskutek nieprzewidzianych reakcji pyłów dymnicowych w warunkach ekspozycji termicznej – dr Sławomir Maślanka – Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Chemii,
- Zasysająca czujka dymu VLI (Vesda Laser Industry) firmy Xtralis dedykowana do zastosowań przemysłowych - Andrzej Obłój – Firma Xtralis,
- Działania prewencyjne na rzecz ochrony przeciwpożarowej w czasie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w kopalniach węgla kamiennego - Piotr Antonowicz – Rudpol – OPA Sp.z o.o.  Ruda Śląska,
- Pożar w górnictwie - Maciej Roch – Firma Fincon Sp.z o.o. Tychy,
- Perspektywy kształtowania się zagrożenia metanowego w eksploatowanych ścianach w polskich kopalniach węgla kamiennego –  dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
- Wybrane aspekty występowania zagrożenia pożarowego i metanowego w rejonach ścian wydobywczych – dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. w ITI EMAG – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
- Psycholog w Państwowej Straży Pożarnej – założenia systemowe – kpt. mgr Marta Różycka – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Uczestnicy mogli zwiedzać stoiska Firm prezentujące wyroby służące do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych oraz ochrony osobistej górnika. Stoiska wystawiły następujące firmy:
AirPress, Famur, Faser, Fincon, Jurkpol, Promat, Rudpol OPA, Starkam, Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny, Xtralis.
W konferencji wzięło udział 130 uczestników i zaproszonych gości. Miejscem konferencji była Restauracja Adria w dawnym Pałacu Ballestremów w Rudzie Śląskiej.
Na zakończenie obrad prowadzący konferencję kol. Witold Grabysz zaprosił uczestników na III konferencję w 2013 r.