40-955 Katowice
ul. Podgórna 4
tel. +48 32 621 56 10
fax: +48 32 621 56 15
sitp@sitp.katowice.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).
 
Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
- szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- integracja członków Stowarzyszenia.

         Na koniec 2011 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2128 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspiera 59 członków wspierających – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

        Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych , Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
      
        Jednym z celów Stowarzyszenia wprowadzonych do zmienionego w 2005 r. Statutu SITP jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały dwa standardy dot. oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożaru. W przygotowaniu są następne opracowania.

        Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działa poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu.

        Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”.
           
        Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

        Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2011 r. na 5-letnią kadencję 15 osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Bronisław Skaźnik; Sekretarzem Generalnym Krzysztof DĄBROWSKI.